Semalt, Twitter-i synpda ulanmagyň esasly sebäplerini berýär

Twitter-iň iň meşhur we ajaýyp sosial media web sahypalarynyň biri diýmek ýalňyş bolmaz. Mugallymlara-da, okuwçylara-da birikmäge kömek edýän köp sanly gural bar.

Twitter şu wagta çenli işewürlik, bir sahypany mahabatlandyrmak, girdeji gazanmaýan sebäpler, wakalar we bilim meselesinde iň güýçli sosial media sahypasyna öwrüldi. Bu ýerde, “Semalt” -yň “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Endrýu Dyhan, “Twitter” -i synp otagynda has gowy usulda ulanmagyň ajaýyp usullary barada söhbet etdi.

Synp otaglary we bildirişler

Twitter-i synpda ulanmagyň iň oňat we haýran galdyryjy peýdalaryndan biri, synp wakalaryny we bildirişlerini has aňsat we çaltlaşdyrmagydyr. Upcomingetip gelýän wakalar, synaglar, wiktorinalar we okuwçylar üçin zerur hasaplaýan zatlaryňyz barada maglumat paýlaşyp bilersiňiz. Hatda “Twitter” -i taslamalary, ýumuşlary we ýörite çäreleri onlaýn ýagdaýda ýerleşdirmek üçin ulanyp bilersiňiz. Synag möhletleri bu sosial media sahypasy arkaly hem yglan edilip bilner. Köne talyplar täze talyplar bilen habarlaşyp bilerler we olaryň hemmesi Twitter sahypalary we jemgyýetler arkaly biri-biri bilen habarlaşyp bilerler.

Dowam edýän çekişmeleri höweslendirmek

Mugallymlarymyz we okuwçylarymyz, sessiýa gutarandan soň Twitterde dowam edýän çekişmeleri öňe sürüp bilerler. Bu täze gelenlere köp täze zatlary öwrenmäge kömek eder. Synp otagyňyzda leksiýalary we ähli ownuk maglumatlary ýazga alyp bilersiňiz we olary Twitter-de ýükläp bilersiňiz. Kollejiňize girmek isleýän dürli talyplar bu wideolardan we audiokliplerden peýdalanyp bilerler. Şeýle hem mugallymlara kemçilikleri we okuwçylaryň problemalary barada hemme zady bilmäge mümkinçilik berýär.

Hünär meýdançasyny yzarlamak

Dürli kärleri we ugurlary öwrenýän ýaş talyplar Twitterde maglumat we degişli mazmun tapyp bilerler. Mugallymlar üçin has köp okuwçy peýdalanyp biler ýaly peýdaly zatlary onlaýn paýlaşmak aňsat. Başga sözler bilen aýdanymyzda, Twitter mugallymlaryňyz ýa-da okuwçylaryňyz bilen aragatnaşyk saklamagyň ajaýyp usuly bolup biler, şonuň üçin birek-birege dogry karýerany saýlamaga kömek edip bilersiňiz. Twitter arkaly mugallymlarymyz okuwçylaryna öwredip we uniwersitet şäherçesiniň içinde we daşynda iş ýerlerini paýlaşyp bilerler, şeýlelik bilen arzalaryny tabşyryp bilerler.

Döredijilik ýazuw maşklary

Mugallymlar üçin onlaýn ýazuw maşklaryny döretmek we paýlaşmak gaty aňsat. Taslamalary ähli okuwçylara el bilen ibermegiň ýerine, mugallymlarymyz uniwersitet şäherçesinden daşardaky okuwçylar hem bu maşklardan täze bir zat öwrener ýaly Twitterde ýükläp bilerler. Okuwçylary synpyň içinde we daşynda bu maşklara gatnaşmaga çagyryň we olary Facebook we Twitter-de elýeterli ediň. Mazmunyňyzyň köp adam üçin elýeterli bolmagy üçin twitlere degişli hastaglary goýandygyňyzy anyklaň.

Blog we sosial media

Mugallymlarymyz okuwçylaryna Twitter arkaly onlaýn pul gazanmagy öwredip bilerler. Blog ýazgylaryňyzy paýlaşmak we has köp adam çekmek üçin ajaýyp platforma. Twitter-de has köp adamy onlaýn we awtonom sapaklara gatnaşmaga höweslendirýän täsirli hekaýalar ýazmak möhümdir.

send email